Datum:

Představenstvo společnosti Žerotín, a.s.,
se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1863, IČO: 63495465 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu
s datem konání 22. června 2017 od 13.00 hodin

v sídle společnosti Žerotín, a.s., na adrese Strážnice, Za Drahou 1331, v jídelně v přízemí budovy č.p. 1331

I. Pořad jednání

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
  3. Řádná účetní závěrka za rok 2016; návrh na rozdělení zisku za rok 2016. Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje zisk ve výši 14.550.764,30 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016
  5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016; řádné účetní závěrky za rok 2016; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
  6. Diskuse
  7. Závěr

Materiály ke stažení